Verwerkersovereenkomst

Versie 1 mei 2018

Stamptable, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69972613,
hierbij vertegenwoordigd door barbara bergmans (hierna: Stamptable),
en
MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),

hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,

overwegende dat:

 • Stamptable beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);
 • Stamptable gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst
 • aanbiedt in de vorm van een website die Stamptable kan gebruiken om zijn producten te verkopen;
 • Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens,
 • betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
 • Stamptable door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door
 • Verwerker; waarbij Stamptable het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2017-10-
 • 16 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);
 • Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming
 • persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze
 • verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
 • Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e
 • van de Wbp;
 • Stamptable aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin
 • van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de
 • corresponderende bepalingen uit) de AVG.

komen overeen:
Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Stamptable
persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Stamptable zal Verwerker schriftelijk
op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn
genoemd.
1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.
Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de
verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
1.3. De in opdracht van Stamptable te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Stamptable en/of de
betreffende betrokkenen.
1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal Stamptable ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG
van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde
verwerkingen. Stamptable vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet
juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid
2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde
omgeving.
2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Stamptable en onder de uitdrukkelijke
(eind)verantwoordelijkheid van Stamptable. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in
ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Stamptable,
verwerkingen voor doeleinden die niet door Stamptable aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of
andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust
uitsluitend bij Stamptable.
2.4. Stamptable staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens,
zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van
derden.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de
voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door
Verwerker vanuit diens rol.
3.2. Verwerker zal Stamptable, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen
maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3.3. Verwerker zal Stamptable in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Stamptable in strijd is met
relevante privacywet- en regelgeving.
3.4. Verwerker zal Stamptable de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het
kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de
toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die
persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker
persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau
waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze
Verwerkersovereenkomst en de Wbp.
4.2. Verwerker zal Stamptable, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het
gaat.

Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers
5.1. Stamptable verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
De door Stamptable verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers.
5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. Stamptable
zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien Stamptable, redelijke grond heeft om
bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk
en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.
5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan
alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij
nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Stamptable aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de
fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek,
de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet
onredelijk is.
6.3. Stamptable stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan
heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 7. Meldplicht datalekken
7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen
heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar
beste kunnen inspannen om Stamptable daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar
aanleiding waarvan Stamptable beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren
of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te
maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
7.2. Stamptable zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of
regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en
eventueel betrokkenen.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Stamptable, toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het
verzoek doorsturen aan Stamptable. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal
Stamptable de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Stamptable ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor
een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat
deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
voor zover Stamptable uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te
verschaffen; of
indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en
indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit
10.1. Stamptable heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is
van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.
10.2. De kosten van de audit worden door Stamptable gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de
laatste factuur die door Stamptable is voldaan.
11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Stamptable de schade zo spoedig
mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot
schadevergoeding door Stamptable vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Stamptable bekend is
geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Stamptable als gevolg van een boete opgelegd door
een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van
wettelijke meldplichten.
11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.
11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove
nalatigheid aan de kant van Verwerker.

Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Stamptable.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij
gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan
Stamptable toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor
genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Stamptable nog twee maanden in quarantaine worden
gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Stamptable hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie
maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Stamptable en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of
vernietigen.
12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
Aldus overeengekomen en geaccordeerd door Stamptable en MyOnlineStore op 2018-05-04

 

---

 • Verzending binnen 48 uur
 • Niet goed? Geld terug! Met uitzondering van Sala artikelen. 
 • Veilig betalen met iDeal
 • Origineel/Leuk verpakt.

---

Vragen?

info@stamptable.nl

---

 

LENTE
© 2017 - 2024 Stamptable | sitemap | rss